Telefon
WhatsApp

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Peyzaj Hizmetleri

 • Peyzaj Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları

 • Çim Uygulama Çalışmaları

 • Rehabilitasyon Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları

 • Otomatik Sulama Sistemleri Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları

 • Hydroseeding Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları

 • Bahçe Bakım ve Onarım Hizmetleri

 • Sert Zemin Uygulamaları

 • Yağmur Suyu Toplama, Depolama ve Kullanımı Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) ve Çevre Yönetim Planı

Çevresel Etki Değerlendirme, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır. Aurora Çevresel Etki Değerlendirme Biriminde, Türk Çevre Mevzuatı, Ekvator Prensipleri ve IFC-Dünya Bankası Kılavuzları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.  

Çevresel İzleme

ENVA , ÇED Olumlu kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın inşaat öncesine ve inşaat dönemine ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu hazırlarken, ÇED raporlarında öngörülen hususların yerine getirilip getirilmediği konularında çevresel izleme çalışmaları yürütülmektedir.

Kreditör Bankaların talepleri doğrultusunda Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Raporlarının hazırlanması ve hazırlanan raporlar doğrultusunda da belirli periyotlarda Çevresel ve Sosyal İzleme Çalışmaları hizmetini vermektedir.

 

● Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı (ÇSAP) Takibi ve Uygulanması

● Atık Yönetimi Süreçlerini

- Entegre Çevre Bilgi Sistemine kaydının yapılması,

- Mevzuata uygun Geçici Atık Depolama Alanı teşkili

- Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi temini kapsamına tesislere toplama sistemi kurulumu.

- Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevrimiçi programlara kayıt yapmak.

- Tesisler nezdinde üretilen atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak.

- Çevrimiçi programı kullanarak, tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamak.

 • İlgili atık kod ve tanımlamalarını yapmak,
 • Atık teslimi kapsamında atık kodunu almaya yetkili lisanslı firma araştırması yapmak ve firmalardan teklif alarak faaliyet yetkilisinin onayına sunmak,
 • Çevrimiçi sistemde atık taşıma talebi oluşturmak,
 • Teslim sonrasında ilgili dokümantasyonu yönetmek.

- Tesisler nezdinde üretilen atıklar için; atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlamak, sunmak ve onay yazısını temin etmek.

-Onaylı Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının geçerlilik sürelerini takip ederek yenilenmeleri kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.

- Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimata uygun olarak geçerlilik sürelerini takip etmek.

- Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında çalışmalar yürütmek ve Sıfır Atık Belgesi temin etmek.

- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tesislerin kapsamını belirlemek ve çevrimiçi sistem kullanılarak bildirim yapmak.

- Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında çevrimiçi sistem kullanılarak bildirim yapmak.

- Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve bir nüshasını saklamak.

- Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamak.

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetlemelerine hazırlık süreçlerini yürütmektedir

● Moody’s Kuruluşu Olan Vigeo Eiris Uluslararası Denetim Süreçleri

● IFC-EBRD Yıllık Çevresel Sosyal Faaliyet Raporları

● Kreditör Banka Denetlemeleri

● Sıfır Atık Belgelendirme Süreçleri

● Tedarik Zincir Yönetimi İSG ve İnsan Kaynakları Süreçleri

● Sosyal Etki ve Paydaş Analizi Raporlamaları ve Görüşmeleri

● Rehabilitasyon ve Peyzaj Onarım Planları ile Uygulamaları

● Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Denetlemelerine Hazırlık Süreçlerini Yürütmektedir.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın!

0286 501 05 55
Hemen Arayın!

Talep Formu